Privacy verklaring

Register van verwerkingsactiviteiten Tekentaal&T januari 2019


Tekentaal&T legt de volgende persoonsgegevens vast in de cliëntendossiers:

 • naam, adres, postcode en woonplaats van de cliënt
 • geboortedatum van de cliënt
 • telefoonnummer en e-mail van de cliënt

Bij minderjarige cliënten:

 • naam, adres, postcode en woonplaats van beide ouders
 • telefoonnummer en e-mail van beide ouders

Indien in belang van de behandeling, leg ik de volgende gegevens vast:

 • Huisarts, naam en contactgegevens
 • School, naam, contactgegevens en naam leerkracht
 • Overige behandelaar, naam en contactgegevens

Indien in belang van de behandeling leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

 • godsdienst of levensovertuiging
 • gezondheid
 • zaken met betrekking tot seksualiteit
 • mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldsconflicten in het gezin

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt:

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de beroepscode van de beroepsvereniging VT van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

1. Dossierplicht

Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat omschreven in de WGBO. De vastgelegde bewaartermijn van ieder afzonderlijk gegeven bedraagt 15 jaar. Dit termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

3. Beroepsgeheim

Voor mij als tekentherapeut geldt op grond van de beroepscode en beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

4. Minderjarigen

Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben meebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier wanneer dit gekoppeld is aan het meebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde cliëntenrechten indruist tegen het belang van de cliënt. Wilsbekwame Cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Tekentaal&T informeert cliënten op de volgende manieren:

 • mondeling over de dossierplicht tijdens de intake
 • deze informatie is vastgelegd in de schriftelijke behandelovereenkomst
 • ouders van minderjarige cliënten onder de 16, geven beide schriftelijk toestemming tot behandeling en daarmee tot het vastleggen in een dossier

De gegevens zijn toegankelijk voor de volgende personen:

 • Als ZZP-er ben ik de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim
 • Ik bespreek wel eens casuïstiek met collega’s en tijdens intervisiebijeenkomsten. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar.

Tekentaal&T heeft de dossiers op de volgende wijze beveiligd:

 • Ik werk met papieren dossiers. Deze worden bewaard in een afgesloten kast
 • Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord
 • Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntenbestanden
 • Doordat ik regelmatig de laatste update versie van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is.

Tekentaal&T heeft kennis genomen van hoe te handelen in geval van datalek

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daar naar handelen.

Westerbork, januari 2019 Tanja Zwiers – Veldhuis
Tekentherapeut